វីដេអូ

ម៉ាស៊ីនបែងចែកម្សៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ - 1 ភី

ម៉ាស៊ីនបែងចែកម្សៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ - 2 ភី

ម៉ាស៊ីនបែងចែកម្សៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ - 3 ភី

ម៉ាស៊ីនបែងចែកម្សៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ - 4 ភី

ម៉ាស៊ីនកិនម្សៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ម៉ាស៊ីនកាត់ម្សៅ

ម៉ាស៊ីនធ្វើនំ Croissant

ម៉ាស៊ីនផ្សិតពហុមុខងារ

Dough Divider និង Rounder YQ-603

Dough Divider និង Rounder YQ-605